Cảm lạnh hay cảm cúm?

(Dân trí) – Cam lanh? Cam cum? Cum A/ H1N1? Cac loai thuôc dân gian va mon sup ga co thê chưa đươc tât ca? Không hăn như thê. Phân biêt cam lanh hay cam cum rât quan trong. Vi cac biên chưng cua cum thương năng nê hơn như viêm phôi, thâm chi tư vong.

VietGiaiTri.Com 439f3d31

Virus cam lanh va cam cum

Cum: Tiên triên nhanh va dư dôi

Nêu cam thây ngươi minh như thê vưa bi đanh thi co thê la ban bi cum. Triêu chưng cua cum thương đên bât ngơ.

Biêu hiên thương găp cua cum mua thông thương la viêm hong, sôt, đau đâu, đau cơ, sung huyêt, ho.

Cam lanh thương co chay nươc mui va ngat mui.

Triêu chưng cua cam cum thương se dân đơ sau 2-5 ngay, it khi keo dai tơi 1 tuân. Cam lanh thi biêu hiên thương tư tư va keo dai it nhât 1 tuân.

Co thê la cum A/H1N1?

Cum A/H1N1 va cum mua chung nhau rât nhiêu triêu chưng như: ho, viêm hong, sôt (môt sô ngươi nhiêm cum không bi sôt) va đau nhưc minh mây. Nhưng nhiêu ngươi bi cum cung co cac biêu hiên như nôn vot va tiêu chay.

Sôt: Thương la đăc trưng cua cum

VietGiaiTri.Com 5d88754b

Chi co môt sô it ngươi sôt nhe khi bi cam lanh, con lai đa phân la không.

Nêu bi cum, ban se sôt kha cao, thương la 38oC hoăc cao hơn. Sôt ơ tre nho co xu hương cao hơn va tre cung dê sôt khi bi cam lanh.

Cum: Mêt moi keo dai hang tuân

Khi bi cum, cam giac đâu tiên luôn la mêt moi qua mưc va đau nhưc khăp minh mây. Sư mêt moi va ôm yêu co thê keo dai tơi 3 tuân. Thâm chi, ơ ngươi gia, ngươi măc bênh man tinh hay co hê miên dich kem con keo dai hơn nưa.

Vơi cam lanh, thương chi cam thây mêt moi trong vai ngay đâu.

Cam cum va cam lanh: Co thê gây đau đâu

VietGiaiTri.Com b241b903

Đâu đâu không phai la môt biêu hiên điên hinh cua cum vi cam lanh cung co triêu chưng nay. Nhưng đâu đâu thương do cam lanh hơn la do cum.

Ho: Dâu hiêu cua ca cam cum va cam lanh

Do ca cam cum va cam lanh đêu la bênh hô hâp, anh hương tơi đương thơ, nên ca hai cung gây ra ho.

Viêm phôi la môt biên chưng cua cam cum. Hay goi cho bac si nêu ban thây kho thơ, thơ như hut hơi, tưc ngưc sau môi cơn ho hoăc ho ra dich co lân mau.

Đau tai: Co thê la cua cam cum hoăc cam lanh

Cam cum hay cam lanh đêu co thê gây đau tai vi chung gây kich thich ông tai do tai mui hong thông nhau.

Nêu tinh trang đau keo dai hơn ca tinh trang ôm mêt thi cân phai đi kham tai. Ban co thê bi viêm tai giưa va cân đươc điêu tri.

Cam lanh: Thương khơi phat vơi viêm hong

VietGiaiTri.Com 03ba5b09

Hâu hêt cac trương hơp cam lanh đêu băt đâu vơi viêm hong va đau khi nuôt tư 1-2 ngay. Chay nươc mui va sung huyêt mui cung la nhưng biêu hiên thương găp.

Viêm hong cung la môt triêu chưng cua cam cum nhưng thương đi kem vơi mêt moi va môt sô triêu chưng khac.

Chay nươc mui: Co nghia la cam lanh

Trư khi kem theo biêu hiên sôt, đau nhưc thi mơi la cam cum.

Ca cam cum va cam lanh đêu co thê dân tơi viêm mui.

Cum: Uông thuôc khang cum cang sơm cang tôt

Cum co thê “trơ măt” rât nhanh. Nêu bi cum, trong vong 48 giơ đâu nên uông thuôc khang cum ngay đê giam cac triêu chưng kho chiu va giam ca thơi gian nhiêm cum.

Cac loai thuôc không kê đơn co thê hô trơ giam triêu chưng cua cum như thuôc ho, thuôc chông sung huyêt mui.

Ngăn ngưa cum va cam lanh: Rưa tay

VietGiaiTri.Com e890be1a
Đeo khâu trang cung giup han chê lây lan virus cum, virus cam lanh

Rưa tay se giup ngăn ngưa sư lây lan cua cum. Vơi xa phong va nươc âm, hay rưa tay it nhât trong 20 giây, đưng quên cac ke ngon tay va mong tay. Lau khô tay sau khi rưa.

Rưa tay thương xuyên trong mua cum va cam lanh, đăc biêt sau khi ho, hăt hơi, xi mui.

Nhân Ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *